• SK
 • EN
 • de
Facebook

Spracúvanie a uchovávanie osobných údajov

Informácie podľa § 19 č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov


1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť
Obchodné meno: CHIRMED PLUS s.r.o
Sídlo: Dominikánske námestie 7, 04001 Košice
IČO: 36827550
DIČ: 2022456051
Zástupca: Jana Matúšková, vedúca prevádzky
Email: bratislava@chirmedplus.sk
(ďalej len „prevádzkovateľ“).


2. Aké osobné údaje spracúvame?

Evidencia pacientov
Aby sme vám mohli poskytnúť požadované služby chirurgie a laserovej medicíny a splnili si všetky zmluvné a zákonné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, podpis a telefónne číslo.

Marketing
S vašim súhlasom spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, email, tel.č., IP adresa, cookies.

Kamerový systém
Pokiaľ prídete k nám na kliniku, budeme spracúvať aj váš obrazový záznam, keďže vchod do našich priestorov je snímaný kamerovým systémom.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v obsahu a forme v akej mu budú osobné údaje poskytnuté.


3. Právny základ spracúvania osobných údajov

 1. Právny základ spracúvania osobných údajov je Váš súhlas so spracovaním osobných údajov ktorý vyjadrite kliknutím na políčko súhlasím.

4. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ získava osobné údaje od dotknutých osôb v rozsahu potrebnom na kontaktovanie záujemcu o služby spoločnosti.
 2. Fyzická osoba poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne.

5. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Osobné údaje sa uchovávajú na dobu neurčitú.

6. Poučenie o právach dotknutej osoby

 1. Dotknutá osoba ma právo na základe písomnej žiadosti ktorá bude zaslaná elektronickou poštou alebo listovou zásielkou:
  1. vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  2. požadovať zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  3. požiadať o opravu svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  4. požadovať výmaz svojich osobných údajov,
  5. žiadať o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov,
  6. namietať spracúvanie osobných údajov,
  7. požiadať o prenos osobných údajov,
  8. možnosť kedykoľvek svoj súhlas odvolať
 2. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.
 3. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 4. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

7. Mlčanlivosť

 1. Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Jeho mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

8. Zverejnenie osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje.

9. Pravdivosť, správnosť a aktuálnosť osobných údajov

 1. Za nepravdivosť osobných údajov poskytnutých prevádzkovateľovi zodpovedá dotknutá osoba, ktorá tieto osobné údaje.

AKTUÁLNE AKCIE